Počet parkovacích miest na sídlisku Západ bol pôvodne projektovaný pre oveľa menší počet vozidiel, než si vyžaduje dnešná doba. Súčasná legislatíva predpisuje najmenej jedno parkovacie miesto na jeden byt. Ak chcú sídliská budované za socializmu držať krok s dobou a ponúkať kvalitné, moderné a atraktívne bývanie, musia sa s touto výzvou vysporiadať.

Sídlisko Západ nie je výnimkou.

Už veľmi dlhú dobu je nepochybné, že počet parkovacích miest je nedostatočný a výstavba dodatočných parkovacích kapacít je nevyhnutnosťou.

1. Názory odborníkov

▶️ Už v roku 2004 si mesto Zvolen objednalo vypracovanie dokumentu, ktorý mal navrhnúť dopravné riešenia pre budúce obdobie. V časti, ktorá sa zaoberá parkovaním na sídlisku Západ, je uvedená výstavba ôsmych parkovacích domov s celkovou kapacitou 1540 miest. Počítalo sa s tým, že pre jeden byt má byť k dispozícii jedno parkovacie miesto.
(Územný generel dopravy mesta Zvolen, STU Bratislava, Katedra dopravných stavieb, 2004)

▶️ O tri roky neskôr bol vypracovaný ďalší dokument zaoberajúci sa riešením statickej dopravy na sídlisku Západ, ktorý navrhol výstavbu 170 nových parkovacích miest na úrovni terénu a štyri parkovacie domy, každý s kapacitou 350 miest.
(Koncepcia statickej dopravy na území mesta Zvolen, Ing. T. Kyseľ – Metag, 2007)

▶️ Najvýznamnejším dokumentom riešiacim parkovanie na Západe je Urbanistická štúdia z roku 2010, podľa ktorej na sídlisku môže byť spolu až 3815 parkovacích miest (predovšetkým v parkovacích domoch), a to pri zachovaní všetkých urbanistických požiadaviek na moderné a zdravé sídlisko.
(Urbanistická štúdia Revitalizácia sídliska Zvolen Západ-Tepličky, Ing. arch. Tomáš Sobota, 2010)

▶️ V koncepte z roku 2020 je pre sídlisko Západ navrhnutých päť nových parkovacích domov s celkovou kapacitou 1214 parkovacích miest.
(Koncept parkovacej politiky mesta Zvolen, IRB, s.r.o., 2020)

Ak by sme mali zhrnúť vyššie uvedené odborné stanoviská, žiadny z autorov nemal ani najmenšie pochybnosti o tom, že pre rozvoj sídliska je nevyhnutná výstavba nových parkovacích kapacít.

2. Názory vedenia mesta

▶️ Bývalá primátorka za dve volebné obdobia napriek svojim sľubom síce nijako s riešením parkovania nepokročila, ale aspoň prišla k názoru, že bez výstavby nových parkovacích kapacít sa situácia riešiť nedá:
„V uplynulom období sme sa pustili do riešenia parkovania, a to predovšetkým na sídlisku Západ, kde je problém najvypuklejší. Pripravili sme systém rezidentského parkovania. Kým dôjde k jeho spusteniu, chceme vybudovať čo možno najviac parkovacích stojísk“
(L. Balkovičová, Zvolenské noviny č. 9, 2018)

„V kapacitných možnostiach sídliska, ako aj vo finančných možnostiach mesta je vybudovať jedno parkovacie miesto pre jedno vozidlo k jednému bytu.“
(L. Balkovičová, Zvolensko č. 40/2017).

“Podľa nej sa situácia s parkovaním nedá vyriešiť bez výstavby veľkokapacitných parkovacích domov.” (Portál Teraz.sk, 25. februára 2021, citované vyjadrenie L. Balkovičovej)

▶️ Tento názor zdieľal aj vtedajší zástupca primátorky pre dopravu p. V. Lupták:
“Na sídlisku Západ je najväčším problémom nedostatok parkovacích miest.”
(Ing. V. Lupták v rozhovore pre portál Beevam, október 2021)

▶️ Nevyhnutnosť budovať na sídlisku nové parkovacie miesta zdôrazňovali aj oficiálne dokumenty mesta:
“Na sídlisku Západ Tepličky je potrebné akútne vybudovať 701 parkovacích miest”
(Územnoplánovacia informácia o stave parkovania na sídlisku Západ Tepličky, Ing. arch. Peter Kašša, vedúci odboru územného plánovania, 2018)

▶️ Program rozvoja mesta pre roky 2014-2020 konštatoval, že “pretrváva nedostatok parkovacích miest najmä na sídliskách”, a medzi svoje strategické ciele zaradil “Zabezpečiť dostatok parkovacích miest”.
(PHSR mesta Zvolen na obdobie 2014-2020 s výhľadom do roku 2025)

Gestorom programu bol vtedajší primátor mesta Ing. Miroslav Kusein.

▶️ Miroslav Kusein sa v komunálnych voľbách 2018 uchádzal o primátorské kreslo. Jeho bilboardy hlásali: “Parkovacie domy na sídliská”. V súčasnosti je M. Kusein zástupcom primátora za oblasť dopravy.

▶️ V roku 2021 vtedajší poslanec, dnes zástupca primátora Ľ. Zdút-Šťastný organizoval petíciu o parkovaní, kde v jednom z bodov požadoval, aby ku spoplatneniu parkovania na sídliskách nedošlo bez “vybudovania primeraného počtu parkovacích miest a záchytných parkovísk”. (Petícia za spôsob výberu parkovného v Meste Zvolen, peticie.com, apríl 2021)

▶️ Súčasný primátor V. Maňka vo svojom predvolebnom letáku (2022) sľuboval, že „Vybudujeme parkovacie domy na sídliskách vrátane podzemných parkovacích objektov so zelenou strechou.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že osoby z okolia vedenia mesta dlhodobo a bez akejkoľvek pochybnosti deklarovali nutnosť výstavby nových parkovacích miest (domov).

3. Poslanci za VMČ3

V zápisniciach poslancov za Západ sa už najmenej 10 rokov objavujú ich požiadavky smerujúce k zvyšovaniu parkovacích možností na sídlisku:

▶️ Poslanci žiadali vedenie mesta, aby pripravilo “harmonogram postupných krokov vedúcich k možnej výstavbe parkovacích domov”. (Zápisnica VMČ3, 27.5.2014)

▶️ Poslanec I. Šufliarsky žiadal “zaoberať sa prioritne výstavbou dvoch veľkokapacitných parkovacích domov”. Vyjadril názor, že parkovacie domy sú pre občanov dôležitejšie než nová plaváreň. (Zápisnica VMČ3, 18.11.2015)

▶️ “Poslanci znova navrhli otvoriť otázku riešenia parkovania na sídlisku, a to vybudovaním jednoduchého parkovacieho domu.” (Zápisnica VMČ3, 25.2.2016)

▶️ “Poslanci znova pripomenuli požiadavku jedno parkovacie miesto na jeden byt.” (Zápisnica VMČ3, 14.12.2016)

▶️ Poslanci za Západ vypracovali návrh lokalít vhodných pre vybudovanie nových 250 nových parkovacích miest. (Zápisnica VMČ3, 31.5.2017)

▶️ “Nášmu sídlisku pomôže len veľkokapacitný parkovací dom, možno dva” (I. Šufliarsky, zápisnica MsZ, 30.4.2018)

▶️ Poslanci VMČ3 dňa 21. novembra 2019 prezentovali v aule ZŠ svoj návrh zvýšenia počtu parkovacích miest na sídlisku. Hlavným rečníkom bol L. Richtárech. Celkový prírastok by bol 937 nových parkovacích miest.

Je teda zrejmé, že aj poslanci za naše sídlisko si vždy uvedomovali potrebu výstavby nových parkovacích miest (aj keď ich konkrétne aktivity a iniciatívy v tejto oblasti sú dlhodobo nedostatočné).

***

Z vyššie uvedeného vyplýva, že počas minulých rokov (vlastne až do roku 2022) neboli žiadne pochybnosti o tom, že sídlisko Západ nutne potrebuje nové parkovacie miesta. Dlhodobo sa na tom zhodovali nezávislí odborníci, primátori, kompetentní zamestnanci mesta i poslanci.
A hoci sa žiadny výrazný pokrok v počte miest nepodarilo dosiahnuť, nikto nespochybňoval, že výstavba nových parkovacích miest je jedinou cestou k modernému sídlisku 21. storočia.
Aj doterajšie tolerované nočné parkovanie mimo oficiálnych miest je vyjadrením vedenia mesta, že tie parkovacie miesta tu naozaj už mali byť, a občania za ich meškanie skutočne nemôžu.

V roku 2023 sa to však náhle zmenilo.

Pán Vladimír Maňka, ktorému po zvolení za primátora mesta pripadla úloha riešiť parkovanie aj na sídlisku Západ, prišiel s revolučnou myšlienkou – rozširovanie možností parkovania nie je pre sídlisko potrebné. Počíta s tým, že parkovacích miest je vlastne dostatok. Veď stačí zo sídliska vyhnať autá, ktoré sú navyše.
A prekvapivo s ním súhlasia mnohí z tých, ktorí ešte celkom nedávno tvrdili, že bez nových parkovacích miest sa nezaobídeme. Spolu presadili schválenie regulácie na Západe bez predchádzajúcej výstavby aspoň minimálneho nevyhnutného počtu nových parkovacích miest.

Pri obhajovaní návrhu VZN to pán primátor vyjadril slovami: “(regulácia) nám ukáže, či treba budovať ďalšie parkovacie miesta, alebo to postačuje.” (Zápisnica MSZ zo dňa 18.9.2023)
V podobnom zmysle sa vyjadroval aj v diskusiách na sociálnej sieti: “Po zavedení regulovaného parkovania nám výsledok ukáže, či a kde treba budovať ďalšie parkovanie” (FB, 24.11.2023)

Už samotná myšlienka, že sídlisko si môže do budúcnosti vystačiť s existujúcim počtom parkovacích miest, je pre sídlisko deštruktívna a vrhá ho späť do ďalekej minulosti.

Podľa oficiálnych údajov pripadá na jeden byt na Západe len 0,59 parkovacieho miesta. To je ledva polovica toho, čo ako minimum prepisuje súčasná legislatíva, a ešte menej v porovnaní s praxou pri novostavbách (kde sa pre trojizbový byt bežne počíta až s dvomi parkovacími miestami).
Namiesto toho, aby sa vedenie mesta snažilo k týmto číslam aspoň priblížiť a tak zabezpečilo pre sídlisko základný rozvoj a atraktivitu, sme svedkami spiatočníctva, aké sme tu ešte naozaj nezažili.

Pri L. Balkovičovej sme si mysleli, že to už horšie byť nemôže.
P. Maňka nám ukázal, že môže.

Ak sa vedeniu mesta podarí naplniť svoj plán, od mája 2024 bude na sídlisku bude parkovať len toľko áut, koľko je dostupných parkovacích miest.
Ostatné autá, a sú ich stovky, už či budú mať zakúpenú parkovaciu kartu alebo nie, budú musieť sídlisko opustiť.

Naoko sa situácia naozaj môže zdať lepšia. Áut bude výrazne menej, vedenie mesta sa bude môcť pochváliť ako geniálne a jednoducho vyriešilo dlhodobý problém sídliska. A zadarmo, vlastne na tom ešte zarobilo.

Čo to však bude znamenať pre sídlisko?

▶️ Pre sídlisko to bude znamenať návrat do 80-tych rokov minulého storočia. Nepôjde o predĺženie doterajšej stagnácie v riešení parkovania (keď sa o stavaní hovorilo, ale nič sa nestavalo), ale priamo o úpadok.

▶️ Možnosti zaparkovať sa zhoršia úplne každému. Napríklad aj rodine dôchodcov s jediným autom a zakúpenou rezidentskou kartou. Každý, kto príde na sídlisko po zaplnení oficiálnych parkovacích miest, bude musieť ísť zo sídliska preč. Kam? To p. Maňka nepovedal.

▶️ Život na sídlisku sa skomplikuje najmä pre mladé rodiny a ľudí v produktívnom veku. Pretože oni to auto, možno aj dve, k životu jednoducho potrebujú. Títo začnú, podľa svojich možností, výhľadovo uvažovať o zmene bydliska.

▶️ Poklesne životná úroveň, keďže jedným z jej dôležitých súčasných parametrov sú aj primerané možnosti zaparkovať.

▶️ Sídlisko zostarne, pretože bude ponúkať vhodné podmienky na bývanie najmä pre starších, ktorí vozidlo (už) nepoužívajú.

▶️ Ceny bytov poklesnú, pretože pre solventných zákazníkov hľadajúcich bývanie nebude zaujímavé sídlisko bez primeraných možností na parkovanie.

▶️ Zo sídliska sa skanzen, kde sa bude dať vidieť, ako to tu s parkovaním vyzeralo za socializmu.

▶️ V riešení parkovania sídlisko stratí ďalšie dlhé roky. Pre niekoho, kto v budúcnosti bude chcieť parkovanie skutočne riešiť, sa východzia situácia ešte viac sťaží.

Dá sa tomuto scenáru ešte zabrániť?
Dá.
Máme na to necelé štyri mesiace.