Link na on-line petíciu

Papierový hárok (na vytlačenie a podpísanie)

O čo v tejto petícii ide?

Pred rekonštrukciou chátrajúcej škôlky a jej okolia parkovalo na tejto ploche približne 55 áut. Miesta boli dostupné celodenne a bezplatne. Investor sa zaviazal, že po rekonštrukcii bude pre obyvateľov prístupných minimálne 81 parkovacích miest. Tento záväzok dal písomne vo forme čestného vyhlásenia. Za spoločnosť Sarvaška s.r.o. ho podpísal J. Gostík. Mestské zastupiteľstvo vzalo toto čestné vyhlásenie na vedomie Uznesením č.92/2012 zo dňa 26.11.2012.
(Čestné prehlásenie si môžete pozrieť TU)

Keď sa v roku 2016 blížilo ukončenie stavby, mesto Zvolen a nástupnícka spoločnosť CENTRAL PARK s.r.o. uzavreli dňa 5.9.2016 „Zmluvu o uzavretí budúcej zmluvy o nájme parkovacích státí“, kde sa v jej úvodných ustanoveniach opäť zmieňuje záväzok o bezodplatnom poskytnutí minimálne 81 parkovacích miest. Za investora túto zmluvu o budúcej zmluve podpísal opäť J. Gostík.
(Zmluvu o budúcej zmluve si môžete pozrieť TU)

Na základe tejto Zmluvy o budúcej zmluve bola dňa 31.10.2016 podpísaná „Nájomná zmluva“, ktorou si mesto Zvolen od spoločnosti Central Park prenajalo nie 81, ale len 44 parkovacích miest. Z nich je však pre obyvateľov sídliska celodenne a bezplatne dostupných iba 23 parkovacích miest. Zvyšných 21 miest je k dispozícii len v nočných hodinách od 18 hod do 07 hod. Za investora zmluvu podpísal znovu J. Gostík, za mesto Zvolen vtedajšia primátorka L. Balkovičová.
(Zmluvu si môžete pozrieť TU)

Poznámka: Vývoj časovej dostupnosti toho parkoviska s 21 miestami je tiež dobrým príkladom to, ako investor (ne)dodržuje vlastné slovo.
Pri rokovaniach sa totiž dohodlo sprístupnenie parkoviska už od 16 hodiny. Avšak pri samotnom podpise zmluvy zrazu požadoval 18 hod. Mesto mu ustúpilo a tak sa to aj podpísalo. Následne na parkovisko nainštaloval informačnú tabuľu s uvedeným časom až od 19 hod. Trvalo skoro tri roky, kým sa to zmenilo na tých dohodnutých 18 hod. 

Súčasný stav je teda taký, že celodenne dostupných bezplatných parkovacích miest je namiesto očakávaných minimálne 81 miest k dispozícii len 23 miest.

Záväzok uvedený v čestnom prehlásení sa stále považuje za platný, čo opakovane potvrdili aj najvyšší predstavitelia mesta:

„Mesto Zvolen naďalej trvá na záväzku investora vybudovať minimálne 81 bezplatných parkovacích miest“ (Ing. L. Balkovičová, primátorka, list č. P-372/2017)

„táto téma bude aj ďalej predmetom rokovania medzi Mestom Zvolen a investorom“ (Ing. V. Lupták, viceprimátor poverený riešením parkovania, Zápisnica Komisie dopravy, jún 2021)

Počas rekonštrukcie bolo vybudovaných celkovo až 166 parkovacích miest. Zävazok teda mohol byť splnený ešte v roku 2016. Prekážkou splnenia je nielen neochota investora splniť svoj sľub, ale aj neochota vedenia mesta toto splnenie vyžadovať.  

Správanie podnikateľa je pravdepodobne motivované finančným ziskom. Parkovacie miesta, ktoré mali byť obyvateľom sídliska dostupné bezplatne, im prenajíma.
Ak by sme počítali s priemernou cenou 400 eur ročne za jedno miesto, tak za chýbajúcich 58 miest je to ročne vyše 23 tisíc eur.
Za tých vyše 6 rokov je to spolu okolo 140 tisíc eur. Tento príjem by investor nemal, ak by hneď v roku 2016 svoj prísľub splnil v celom rozsahu.
Túto sumu obyvatelia sídliska zaplatili z vlastných vreciek za miesta, ktoré mali mať zadarmo.

Jednou z teoretických možností, prečo kompetentní na meste túto vec tak dlhodobo tolerujú a neriešia, môžu byť práve tieto peniaze. Vtedajší poslanci VMČ3 tento postup investora jednomyseľne obhajovali; dokonca z ich strany zaznelo vyjadrenie, že s postupom investora sú „veľmi spokojní“ (MsZ, 26.9.2016).

Je tiež hodné povšimnutia, že mesto Zvolen následne uzatváralo (a stále uzatvára) so spoločnosťami J.Gostíka ďalšie zmluvy na lukratívne zákazky.

V tejto súvislosti sa tiež nedá nespomenúť, že „Certifikát antikorupčného manažérskeho systému“ pre mesto Zvolen vydala spoločnosť QSCert, s.r.o., ktorej konateľ je spolu s J. Gostíkom aj konateľom spoločnosti Central Park s.r.o.

Nie je žiadna pochybnosť, že občania boli investorom, aj mestom, oklamaní. K tejto krivde na občanoch došlo už pred vyše šiestimi rokmi, a stále nie sú žiadne náznaky, že by sa to malo zmeniť.  

V poslednom čase sa hovorí o zavedení regulácie parkovania na sídlisku. Jedným z jej dôležitých predpokladov je aj čo najvyšší počet verejne dostupných parkovacích miest. Ak by došlo k poskytnutiu tých sľúbených minimálne 81 parkovacích miest, zlepšia sa tým počiatočné podmienky regulácie a zmierni sa jej dopad na obyvateľov.

Prečo je petícia potrebná?

 Uplynulé roky ukazujú, že vedenie Mesta nevenovalo riešeniu tohto problému s nesplneným čestným vyhlásením prakticky žiadnu pozornosť. Nové vedenie mesta môže nadobudnúť pocit, že po toľkých rokoch si už obyvatelia na ten stav zvykli, a že je teda vlastne všetko v poriadku.

Je dôležité jasne ukázať, že to tak nie je. Sľúbené voľne dostupné parkovacie miesta chýbajú každý deň. Po zavedení regulácie budú chýbať ešte viac.

Pre dosiahnutie nápravy je potrebné, aby bol vyvinutý občiansky tlak, a to na vedenie mesta ako aj na investora. Náprava môže byť zrealizovaná prakticky okamžite, stačí upraviť príslušné dopravné značenie.

Kto by mal petíciu podpísať

Petícia nie je určená len pre obyvateľov pár ulíc okolo predmetného parkoviska. Teraz je ten problém na Západe, v budúcnosti sa však môže vyskytnúť aj inde. Váš podpis pod petíciou môže byť vašim vyjadrením toho, že s takýmto konaním nesúhlasíte. Že sa vám nepáči, že investor najprv niečo sľúbi, a potom to nesplní. Že vedenie mesta a poslanci za daný obvod sa nezasadzujú  za záujmy oklamaných občanov – svojich voličov, ale tolerujú či priamo obhajujú správanie nečestného podnikateľa. Váš podpis pod petíciou môže byť určitou výstrahou pre tých, ktorí by takto neférovo chceli konať možno práve vo vašej časti.

Nie je to len petícia za parkovacie miesta. Je to aj boj za slušné a korektné správanie, za úctu a ohľaduplnosť ku každému jednému občanovi.

Veľký význam má preto každý hlas pod petíciou, nielen tie z okolia Central Parku.

Ďakujeme za podporu!

Oficiálny text petície:

PETÍCIA  za sľúbených 81 parkovacích miest v Central Parku

My, dole podpísaní, žiadame vedenie mesta Zvolen, aby urýchlene podniklo všetky potrebné kroky a využilo všetky dostupné možnosti na dosiahnutie splnenia záväzku investora o bezodplatnom poskytnutí minimálne 81 parkovacích miest pre obyvateľov sídliska Západ-Tepličky.

Odôvodnenie:
Investor rekonštrukcie bývalej škôlky sa v roku 2012 písomným Čestným vyhlásením spoločnosti zaviazal vybudovať a bezodplatne pre obyvateľov sídliska Západ poskytnúť minimálne 81 parkovacích miest ako vyvolanú investíciu stavby Central Park.
V roku 2016 bola medzi mestom a investorom podpísaná Nájomná zmluva, na základe ktorej je obyvateľom sídliska celodenne bezplatne dostupných iba 23 parkovacích miest.  
Pri rekonštrukcii bolo vybudovaných spolu až 166 parkovacích miest. Sľúbených minimálne 81 parkovacích miest teda mohlo byť poskytnutých v plnom rozsahu.
Platnosť záväzku neskôr opakovane potvrdili najvyšší predstavitelia mesta.
Do jeho splnenia v súčasnosti chýba minimálne 58 celodenne bezplatne dostupných parkovacích miest.

Ako podpísať petíciu

1. Elektronicky


Kliknite na SEM
Budete presmerovaní na stránku mojapeticia.sk.
(Ak by uvedený preklik nefungoval, toto je celý link: https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia–za-slubenych-81-parkovacich-miest-v-central-parku/75b2d052-4437-4f46-85e7-f0945a89a373
Petícia je umiestnená na stránkach mojapeticia.sk v sekcii Doprava).


Postupujte podľa pokynov na obrazovke. Majte na pamäti, že váš hlas sa započíta až po potvrdení správy, ktorá vám príde na zadaný email.

2. Podpísanie papierového hárku

Papierový hárok môžete osobne podpísať v stredu 12. apríla a v piatok 21. apríla 2023 vždy v čase medzi 19.00 – 19.15 hod priamo na parkovisku Central Park. Bude tam tiež možnosť podiskutovať s organizátorom petície. 

Môžete tiež zavolať na 0950 584 055. Prídeme s hárkom až ku vám domov.

Hárok si tiež môžete stiahnuť TU. Vytlačte ho a podpíšte. Zavolajte nám, po dohode si hárok vyzdvihneme osobne. Prípadne ho môžete doručiť (osobne, poštou) na nižšie uvedenú adresu organizátora petície.

Organizátor petície:
Ing. Marian Brláž, Novozámocká 36, 960 01 Zvolen,
tel: 0950 584 055, admin@parkujnazapade.sk

Čo je petícia

Petícia je verejná výzva, žiadosť či návrh určená orgánom alebo organizáciám verejnej správy (vláda, ministerstvá, obce, samosprávny kraj či iné verejné inštitúcie), ktorou sa podpísaní občania domáhajú (vy)riešenia problému verejného alebo iného spoločného záujmu.

Podávanie petícií je výkonom ústavne chráneného petičného práva, a jej právna regulácia je obsiahnutá v zákone č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.

Petícia môže mať charakter „papierovej“ petície (pod petíciu sa ľudia fyzicky podpisujú na podpisové hárky), alebo elektronickej petície (získavanie podpory pod petíciu prebieha v elektronickej podobe).

Iniciátorom petície môže byť akákoľvek fyzická osoba, akejkoľvek štátnej príslušnosti (občania SR, ako aj cudzinci) a akéhokoľvek veku, alebo akákoľvek právnická osoba, či skupina fyzických, alebo právnických osôb.

V petícii musí byť vždy uvedená fyzická osoba, ktorá je určená na styk s orgánom verejnej správy, ktorému je petícia určená.

Podporovateľ petície uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a podpis, V prípade elektronicky podanej podpory namiesto podpisu uvedie adresu svojej elektronickej pošty (email).

Orgán verejnej správy, ktorému je petícia určená je povinný sa zaoberať petíciou s akýmkoľvek množstvom podpisov. Je pritom povinný petíciu prijať, prešetriť ju a vybaviť tak, aby zistili skutočný stav veci, jej súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom.

Výsledok vybavenia petície orgán verejnej správy písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov. Vo zvlášť zložitých prípadoch sa petícia vybaví v lehote najneskôr do 60 pracovných dní. Ak sa na základe podanej petície zistili nedostatky, orgán, ktorý petíciu vybavuje, ich musí odstrániť.

Výsledok vybavenia petície sa musí zverejniť aj na webovom sídle orgánu verejnej správy, ak ho má zriadené a na elektronickej úradnej tabuli, ak to technické podmienky umožňujú, a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

(zdroj: VIA IURIS)

* * * * * * * * * * * * *

15.5.2023: Podanie petície

Dňa 15.5.2023 som do podateľne Mestského úradu priniesol petíciu s 237 podpismi.

Kópia podania

* * * * * * * * * * * * *

21.6.2023: Odpoveď Mesta Zvolen

Na podanú petíciu prišla poštou odpoveď (list datovaný 21.6.2023).
Stručne zhrnuté, v odpovedi sa píše:
Investor svoj stavebný zámer realizuje v dvoch etapách. Prvá etapa bola skolaudovaná v roku 2016. Druhá etapa sa zatiaľ realizovať nezačala, v roku 2022 bolo na túto druhú etapu vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby.Mesto Zvolen má za to, že investor časť svojho čestného prehlásenia už splnil, tým že poskytol 23 parkovacích miest celodenne a 21 parkovacích miest v čase od 18 do 07 hod. Mesto zároveň očakáva, že zostávajúcu časť záväzku investor splní v rámci realizácie druhej etapy stavby. O tejto skutočnosti Mesto investora bezodkladne upovedomí, a tým teda petícii vyhovuje.

Tu si môžete pozrieť úplné znenie ich listu: strana1, strana2

Vedenie mesta si teda myslí, že s tými parkovacími miestami to je zatiaľ v poriadku, a momentálne nie je čo riešiť. Úplné splnenie záväzku možno podľa nich očakávať, až keď bude dokončená tá druhá etapa stavby.

* * * * * * * * * * * * *

28.7.2023: Moja reakcia na odpoveď Mesta

Keďže s názorom vedenia Mesta vyjadreného vo vyššie uvedenom liste som sa nestotožnil, dňa 28.7.2023 som do podateľne emailom zaslal svoje výhrady ku ich zdôvodneniu.

Moje hlavné argumenty:

1. Mesto už raz posúdilo, že podmienka v čestnom vyhlásení je splnená, a preto od investora nepožadalo zmluvnú pokutu.
Teraz ale hovorí, že podmienka splnená nie je, preto investor nemusí odovzdať plný počet sľúbených parkovacích miest.
To mi pripadá ako veľký rozpor.

2. Čestné vyhlásenie nehovorí nič o postupnom plnení. Buď je stavba odovzdaná načas alebo nie je. Dodatočné (a najmä účelové) úpravy podmienok nie sú možné. Hlavne, ak sú očividne postavené tak, aby vyhovovali investorovi.

Tu je celé znenie môjho listu: strana1 strana2 strana3

Uvidíme, či Mesto na to nejako zareaguje.

* * * * * * * * * * * * *

Aktualizácia 2.11.2023: Mesto zatiaľ nereagovalo 🙁