Na základe zanovitého mlčania kompetentných na mestskom úrade sme sa rozhodli požiadať o odpovede priamo p. primátorku, a to otvorenou formou. Žiadosť bola poslaná emailom p. primátorke, všetkým poslancom mesta a niektorým zamestnancom mesta. Tu je jej plné znenie:

Vážená p. primátorka,

obraciam sa na vás s požiadavkou na vysvetlenie niektorých argumentov a tvrdení, ktoré boli občanom predkladané v súvislosti s vašim návrhom rezidentského parkovania (“jedna karta na byt, ktorý má auto” )pre sídlisko Západ na stretnutí v Aule v máji 2017. Mnohé z toho, čo tam bolo z vašej strany uvedené, vyvoláva vážne pochybnosti a množstvo otázok. Doposiaľ som sa opakovane pokúšal získať odpovede od kompetentných osôb z MsÚ, no bez úspechu. O tom ste však dobre informovaná, pretože kópie ste dostávali vy i vaši hovorcovia.

Rozhodol som sa preto pre tento spôsob komunikácie, pod dohľadom zainteresovanej verejnosti. Snáď to bude pre vás a vašich kolegov dôvod na slušnú odpoveď.

Žiadam vás teda, v záujme korektného informovania obyvateľov sídliska Západ, aby ste jasne a zrozumiteľne vysvetlili nižšie uvedené okruhy desiatich tém, prípadne objasnili zdroj a zámer konkrétnej informácie.  

1. Odvolávka na paragraf 44 Vyhlášky MZP

Ako môže byť vyhláška MŽP predpisujúca „minimálne jedno parkovacie miesto na jeden byt“  legislatívnym východiskom vami navrhnutej regulácie?

(Takto to prezentovala vedúca právneho oddelenia p. Čečetková. Avšak bytov na sídlisku je vyše 3600 a parkovacích miest len asi 2100. Na splnenie požiadavky tejto vyhlášky nám chýba asi 1500 parkovacích miest.)

2. Chybné základné údaje o sídlisku

Ako je možné, že napriek vašej dlhodobej príprave ste nepoznali základné číselné údaje súvisiace s problematikou parkovania?

Bolo uvedené, že na sídlisku je 3168 bytov, pričom ich je 3622, teda asi o 450 viac

Bolo uvedené, že na sídlisku je 2400 parkovacích miest, pričom ich je 2142, teda o 260 menej.

3. Nepoužiteľnosť štúdie „Revitalizácia sídliska Západ“

Prečo ste opakovane hovorila o tom, že štúdia „Revitalizácia sídliska Západ“ z roku 2011 je nepoužiteľná, nedá sa podľa nej postupovať a že „začíname od nuly“? Vychádzali ste z nejakých oficiálnych podkladov?

Zo stretnutia v OKO, ale aj iných odborných pracovných stretnutí je zrejmé, že odbor územného plánovania sa s takýmto názorom vôbec nestotožňuje. Práve naopak, štúdiu považuje za stále aktuálnu a použiteľnú.

4. Obmedzená výstavba nových parkovacích miest

Prečo sa opakovane hovorilo o tom, že na sídlisku už len veľmi obmedzené možnosti výstavby nových parkovacích miest?

Mesto predsa plánuje rekonštrukciu Imatry a Strážskej, na ktorých by malo pribudnúť  spolu asi 250 miest. A hovorí sa o ďalších rekonštrukciách, kde pribudnú nové miesta.

5. Nové parkovacie miesta len na úkor zelene

Prečo sa opakovane hovorilo o tom, že budovanie nových parkovacích miest by bolo na úkor zelene? Je predsa známe, že  štúdia „Revitalizácia sídliska Západ“ komplexne spracovala aj túto oblasť.

6. Domácnosti s vysokým počtom áut

Prečo sa opakovane používali príklady majiteľov so štyrmi a viac autami? Podľa vami uvedených informácií je takýchto domácností na sídlisku len päť, a teda absolútne netvoria podstatu problému.

7. Rozdielne ceny výkupov pozemkov

Prečo bol na výkup pozemkov na Západe zavedený finančný limit do 10 eur/m2? Kto a kedy určil tento limit? Aké boli na to dôvody?

Je zrejmé, že že toto obmedzenie výkupu je hlavnou príčinou dlhodobo zabrzdeného rozvoja sídliska, vrátane neriešenia parkovania. Pritom omnoho väčší pozemok na vedľajších Barinách bol kúpený za dvakrát vyššiu sumu (20 eur/m2), a dokonca v dvakrát vyššej výmere než sa pôvodne plánovalo.

8. Výsledky nereprezentatívnej ankety

Prečo ste uviedli z ankety získaný údaj a uviedli ho nesprávnou formuláciou „priemerný počet parkovacích miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť, je 1,25“, ak toto číslo vôbec neodráža skutočné pomery na sídlisku?

Ako táto informácia prispela k vytvoreniu správneho obrazu o situácii s parkovaním?

Prečo ste na vyváženie neuviedli aj pravdivý údaj: Priemerný počet parkovacích miest, ktoré potrebuje jedna domácnosť, je 0,75?

9. Parkovanie pri Hagarde

Prečo bola spoločnosť Hagard uvedená medzi spoločnosťami, ktoré poskytujú parkovacie miesta pre sídlisko, ak tieto miesta v skutočnosti neposkytuje?  

Čo mesto robí pre nápravu?

(Hagard má poskytovať 28 miest, dostupných je však len asi 8 miest.)

10. Spočítanie áut

Prečo došlo k fyzickému spočítaniu áut na sídlisku mestskou políciou až dva a pol roka po vašom nástupe do funkcie?

V predvolebnej kampani na sídlisku ste sľubovali prioritné riešenie parkovania. Samotné spočítanie pritom zaberie len niekoľko hodín.

Vážená p. primátorka, mnohí občania sídliska očakávajú, že tieto na otázky dostanú riadne a vyčerpávajuce odpovede. Verím, že ich zodpovedanie urýchlene zabezpečíte a pomôžete tak rozptýliť nejasnosti okolo vášho návrhu rezidentského parkovania a jeho zdôvodnenia.

Vopred ďakujem.

Za nezávislú občiansku iniciatívu Parkuj na Západe
Ing. Marian Brláž